SportsTalk Live - SportsTalk Live: Happy Birthday to Derrick Rose

SportsTalk Live: Happy Birthday to Derrick Rose
SportsTalk Live: Happy Birthday to Derrick Rose

More Video

Today's Poll

Derrick Rose is practicing. I am: