SportsTalk Live - SportsTalk Live: Luol enjoying his time with Cavs

SportsTalk Live: Luol enjoying his time with Cavs
SportsTalk Live: Luol enjoying his time with Cavs

More Video

Today's Poll

The Bears are 2-2. I am: