Seton Academy

2m

THE SCORE: Thornton 75, Seton Academy 58