Seton Academy

6m

THE SCORE: Thornton 75, Seton Academy 58