Seton Academy

8m

THE SCORE: Thornton 75, Seton Academy 58